ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซอด้วง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ลอย ชั้นป.5
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,19:09   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซออู้)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัตธิมา อินทรทัศน์ ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,19:08   อ่าน 295 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซอด้วง)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิราภัสสร หนูหีต ชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,14:48   อ่าน 300 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซอด้วง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ลอย ชั้นป.5
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,14:46   อ่าน 257 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซออู้)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัตธิมา อินทรทัศน์ ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,14:43   อ่าน 329 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ซออู้)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัตธิมา อินทรทัศน์ ป.4
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2560,12:51   อ่าน 290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง (ระนาดเอก)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ ป.6
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2560,12:50   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดบรรเลงดนตรีไทย"ศรทอง"(ซอด้วง)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ลอย ชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,11:19   อ่าน 318 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุภัทรษร แก้วอ่อน ด.ญ.เมธาวรรณ วรรณบุรี ด.ญ.พรรณวษา บางเหรียง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2560,15:16   อ่าน 1122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทดลอง สมบัติของวัสดุแต่ละชนิด
ชื่อนักเรียน : ว่าที่ร.ต.หญิงบุณยนุช จินาวงศ์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,10:19   อ่าน 331 ครั้ง