คณะผู้บริหาร

นายจเร หนูปลื้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ช่วยบำรุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมลฤดี บัวชุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา