กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริรัตน์ นาคเดช

นางกัลยา อินทร์เทพ

นางณชนก ชัยสงคราม

นายสุรศักดิ์ จันทรชิต

นางศรัญญา ไทยเกิด

นายเกษม โต๊ะนาย

นางสาวศุภมาส นุ่นสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติมา ปุราวัฒนากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวคนธามาศ ทองอำนวยสุข
ครูผู้ช่วย

นางวิไลวรรณ สืบ
ครูผู้ช่วย