กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสิริรัตน์ นาคเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณชนก ชัยสงคราม

นายสุรศักดิ์ จันทรชิต

นางสาวศุภมาส นุ่นสกุล

นางสาวคนธามาศ ทองอำนวยสุข

นางวิไลวรรณ สืบ

นางสาวนารีรัตน์ กาญจนา

นางอนงค์นุช ขำประนม

นางสาวรัตนา นวลขวัญ

นางธัชวีร์ บุญช่วย