กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริรัตน์ นาคเดช

นางณชนก ชัยสงคราม

นายสุรศักดิ์ จันทรชิต

นายเกษม โต๊ะนาย

นางสาวศุภมาส นุ่นสกุล

นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล

นางสาวกิตติมา ปุราวัฒนากุล

นางสาวคนธามาศ ทองอำนวยสุข

นางวิไลวรรณ สืบ

นางสาวนารีรัตน์ กาญจนา

นางอนงค์นุช ขำประนม

นางสาวรัตนา นวลขวัญ