กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกีรติ โชติช่วง

นางสาวอรอุษา จีนเมือง
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์