กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกีรติ โชติช่วง

นางสาวอรอุษา จีนเมือง
ครู คศ.1

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์