กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางโสภา ช่วงชุณห์ส่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์