กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางโสภา ช่วงชุณห์ส่อง

นางกีรติ โชติช่วง

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์