กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกฤติยา หนูชุม

นางชาลิสา สุวรรณศรี

นางโสภา ช่วงชุณห์ส่อง

นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์

นายวีระ ปุญวัฒโท

นางภัททิรา คงหมุน

นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์