กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกฤติยา หนูชุม

นางชาลิสา สุวรรณศรี

นางโสภา ช่วงชุณห์ส่อง

นางโสภา ทองพันธ์

นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์

นายวีระ ปุญวัฒโท

นางภัททิรา คงหมุน
ครูผู้ช่วย