กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกฤติยา หนูชุม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชาลิสา สุวรรณศรี

นางโสภา ช่วงชุณห์ส่อง

นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์

นายวีระ ปุญวัฒโท

นางภัททิรา นาคะปฏิยุทธ