กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา เลิศไกร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัตนา สมใจหมาย

นางสาวขนิษฐา จิรานันท์

นายอภินันท์ รอดเจริญ

นางจรรยา ดำอินทร์

นางสาวชุติมา ถุงทอง

นางสาวปภัสรา ไม้จันทร์

นางสาวไอศิกา หกราโชติ