กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนิษา บำรุง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง

นายวิชญ์สุวัฒน์ คงทองคำ

นางสาวโสรัจจะ ซ้ายคล้าย

นางสาวอรัญญา บัวสกัด

นายจีรพงศ์​ บาลจ่าย

นางสาวกิตติยา เกิดสมนึก

นางสาวสุดารัตน์ สรรเสริญ