กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุนิษา บำรุง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง

นายวิชญ์สุวัฒน์ คงทองคำ

นางสาวโสรัจจะ ซ้ายคล้าย

นางสาวอรัญญา บัวสกัด

นายจิรพงศ์​ บาลจ่าย

นางสาวสุดารัตน์ สรรเสริญ