กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิราภา บุสดี

นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง

นางศิริพร ประกอบ

นายวิชญ์สุวัฒน์ คงทองคำ

นางสาวสุนิษา บำรุง

นางสาวโสรัจจะ ซ้ายคล้าย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรัญญา บัวสกัด
ครูผู้ช่วย

นายจีรพงศ์​ บาลจ่าย
ครูผู้ช่วย