คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัศ ศรีทองไหม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรอง ชอบอารมณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ระวังสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิพย์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร เพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระศักดิ์ ชูจิตร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติชัย ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรวัลย์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธีรธรรมานุกูล
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางมนฑิตา ขานทอง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระยุทธ ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจเร หนูปลื้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา