คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรีเปารยะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกร ศิริวัฒโณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัญ รัชชู
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ชูทัพ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีวิภา ขวัญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เสริมพัฒน์ ศรีปาน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ลิ้มชัยชะทา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงศ์ ยังชู
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ชูทัพ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระชัยวัฒน์ จิรธมโม
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณพณ หวานแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ช่วงชุณห์ส่อง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ