คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรชิญา หวานแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจนา รามแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวดี ชูลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาราวตี ระวังตา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิศัลย์ศยา กรุงแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัตรภิมล จันทรชิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูริณัฐ แซ่ด่าน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสหกิจ ถามั่งมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา คงษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ มณีฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกีฬา
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรกัญญา สืบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริชา พิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปีะชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิสิทธิ์ เสสน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยจราจร
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชชาพร อุปลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา บำเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐติยา รักแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยวดี เสนาสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายตรวจเขต
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมธาวรรณ วรรณบุรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญภรณ์ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชกานต์ ทิพย์ดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัทรษร แก้วอ่อน
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤติพงศ์ วงศ์นาศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงฤทธิ์ ศรีพิลา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ธรรมโชติ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6