คณะผู้บริหาร

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวนิดา ช่วยบำรุง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมลฤดี บัวชุม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา