คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุมลทิพย์ หน่วยแก้ว

หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพชรรัชต์ ธรฤทธิ์

นางสาวเสาวภาค ปรางทอง

นางศิริภัทร ใจหาญ

นางสาวกาญจนา ชูนาวา

นางสาวนิภาพร ชิตเชี่ยว