กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยมัย เชาว์เลิศ

นายกิตติ ยอดยิ่ง

นายเกรียงศักดิ์ สกุลคง

นางสาวพรประภา นิรัตน์

นายฐาปกรณ์ อมรจรรยาพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวกัสนี เวาะเดร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริขวัญ วงศ์สิน
ครูผู้ช่วย