กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยมัย เชาว์เลิศ

นายเกรียงศักดิ์ สกุลคง

นางสาวพรประภา นิรัตน์

นายฐาปกรณ์ อมรจรรยาพันธ์

นางสาวกัสนี เวาะเดร์

นางสาวศิริขวัญ วงศ์สิน