กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยมัย เชาว์เลิศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกรียงศักดิ์ สกุลคง

นายฐาปกรณ์ อมรจรรยาพันธ์

นางสาวกัสนี เวาะเดร์

นางสาวศิริขวัญ วงศ์สิน