กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธันยมัย เชาว์เลิศ

นายกิตติ ยอดยิ่ง

นายเกรียงศักดิ์ สกุลคง

นางสาวพรประภา นิรัตน์

นายฐาปกรณ์ อมรจรรยาพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกัสนี เวาะเดร์
ครูผู้ช่วย