กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ ไหมแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสนิท พุทธชาติ

นายเกริกชัย สืบสาย