กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยนุช จินาวงศ์

นางกาญจนา ภิรมย์

นางพนิดา ปลอดภัย

นางสาวอมรรัตน์ เอียดตน
ครูผู้ช่วย