กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา ภิรมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรรัตน์ เอียดตน

นางสาววรรณฤดี จันหุณี

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์