กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา ภิรมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรรัตน์ เอียดตน

นางสาววรรณฤดี จันหุณี

นางกีรติ โชติช่วง

นายเฉลิมพร นนทฤทธิ์