หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับอนุบาล 
- อนุบาล 1
- อนุบาล 2
- อนุบาล 3
ระดับประถม
- ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6