ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการแนวปฏิบัติการเปิดเรียน 1/2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

มาตรการแนวปฏิบัติการเปิดเรียน 1/2564 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

เปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง)

เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อไม่ให้การเรียนรู้หยุดชะงัก ทางโรงเรียนได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู จึงกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ดังนี้

1.     แบบ Online (line, Facebook, zoom, google meet เป็นต้น)

2.     แบบ On Demand (YouTube, Application เป็นต้น)

3.     แบบ On Hand (หนังสือ, แบบฝึกหัด ใบงาน เป็นต้น)

ความร่วมมือของผู้ปกครอง และนักเรียน

1.     เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

2.     นักเรียนลงทะเบียนเข้าเรียนตามที่ครูประจำชั้นกำหนด

3.     นักเรียนเรียนเนื้อหาบทเรียนที่ครูกำหนด

4.     ประสานงานกับครูผู้สอนหรือครูประจำชั้น(กรณีมีปัญหาในการเรียน)

5.     สะท้อนปัญหาให้โรงเรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนไม่

สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ จึงนำรูปแบบการสอนต่าง ๆ มาทดแทน

สำหรับการเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ประกาศ และคำสั่งจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ในโอกาสต่อไป

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,15:26   อ่าน 71 ครั้ง