ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่
17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 จึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 
1. ขอให้ท่านนำนักเรียน ที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางกลับเข้ามาที่พัก อาศัยและทำการกักตัว ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สังเกตอาการก่อนเปิดภาค เรียน และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
2. ให้นักเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทุกคน รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ประจำหมู่บ้านที่พักอาศัย เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
3. นักเรียนที่มีบ้านพักอาศัยนอกจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจำเป็นต้องเดินทางไปกลับ ระหว่างบ้านพักกับโรงเรียน ให้แจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ประจำหมู่บ้านที่พักอาศัย เพื่อดำเนินการ ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด
จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,21:34   อ่าน 107 ครั้ง